Bảng giá

QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, khi tính giá trị chênh lệch tiền sử dụng đất phải nộp, được xác định theo từng phạm vi tính và không được cấn trừ tiền sử dụng đất..

Xem tiếp

BẢN GIÁ ĐẤT TỈNH LONG AN 2015 -2019 PHỤ LỤC BẢNG GIÁ 1

BẢN GIÁ ĐẤT TỈNH LONG AN 2015 -2019 PHỤ LỤC BẢNG GIÁ 1

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, khi tính giá trị chênh lệch tiền sử dụng đất phải nộp, được xác định theo từng phạm vi tính và không được cấn trừ tiền sử dụng đất..

Xem tiếp

PHỤ LỤC BẢNG GIÁ 2

PHỤ LỤC BẢNG GIÁ 2

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, khi tính giá trị chênh lệch tiền sử dụng đất phải nộp, được xác định theo từng phạm vi tính và không được cấn trừ tiền sử dụng đất..

Xem tiếp

PHỤ LỤC BẢNG GIÁ 3

PHỤ LỤC BẢNG GIÁ 3

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, khi tính giá trị chênh lệch tiền sử dụng đất phải nộp, được xác định theo từng phạm vi tính và không được cấn trừ tiền sử dụng đất..

Xem tiếp