Tin tức

Diện tích tối thiểu được tách thửa đất tại Long An

Tôi có mảnh đất thổ cư diện tích 163 m2 nay tôi muốn tách đôi thửa đất này ra thì có đựợc hay không? Đất này thuộc xã Long Hoà, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Nhờ tổng đài tư vấn pháp luật giúp chúng tôi !


Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty nhà đất Hứng Phú, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở

và đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An

Số: 75/2019/QĐ-UBND
 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi tắt là người sử dụng đất) trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Diện tích đất tối thiểu được tách thửa tại quy định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho thửa đất mới, nhưng diện tích của thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 của quy định này;

b) Tách thửa để thực hiện việc xây dựng trụ sở, công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng hoặc dự án đầu tư theo Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở; thực hiện quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; thực hiện chủ trương về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp quy định pháp luật; thực hiện văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp quy định pháp luật;

c) Tách thửa đất để chuyển nhượng, tặng cho hộ gia đình, cá nhân nhằm xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội.

d) Tách thửa đất ở hoặc đất nông nghiệp để thực hiện việc cha, mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho con (con ruột hoặc con nuôi được pháp luật thừa nhận).

3. Trường hợp tách thửa để thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu đô thị, khu dân cư tập trung thì thực hiện theo chủ trương hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

4. Người sử dụng đất không được thực hiện tách thửa trong các trường hợp sau:

a) Đất đề nghị tách thửa đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Đất đang có khiếu nại, tranh chấp;

c) Đất hoặc tài sản gắn liền với đất đó đang bị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án;

d) Đất thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật;

đ) Thửa đất ở mới hình thành do tách thửa và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa không tiếp giáp đường giao thông công cộng, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1; khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 8 của quy định này.

e) Thửa đất không được tách thửa theo các quy định khác của pháp luật;

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Đối tượng điều chỉnh của quy định này bao gồm:

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục về tách thửa theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Người sử dụng đất có yêu cầu tách thửa để thực hiện các quyền theo quy định của Luật Đất đai.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Đường giao thông công cộng tại quy định này là những tuyến đường giao thông thuộc thẩm quyền cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quản lý. Trong đó, đối với những tuyến đường giao thông thuộc thẩm quyền cấp xã quản lý là những tuyến đường giao thông công cộng đã được đặt tên đường; đường giao thông công cộng được sử dụng vào mục đích sử dụng chung của cộng đồng dân cư sống trong khu vực.

2. Việc giải quyết 01 lần tại điểm d Khoản 2 Điều 1; điểm a, b, c Khoản 2 Điều 8 quy định này thực hiện theo nguyên tắc: Cha, mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho con (con ruột hoặc con nuôi được pháp luật thừa nhận) thì được xem xét, giải quyết tách thửa 01 lần cho mỗi người con; đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xem xét, giải quyết tách thửa 01 lần tại mỗi thửa đất; thửa đất ở tiếp giáp đường giao thông công cộng nhưng có hình thể, kích thước không đảm bảo Điều 4, Điều 5 quy định này chỉ giải quyết 01 lần tại mỗi thửa đất.

 

Chương II
QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Điều 4. Tách thửa đối với đất ở đô thị (các phường, thị trấn)

1. Thửa đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi diện tích nằm trong lộ giới thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

Diện tích của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 45 m2, trong đó:

- Bề rộng của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m;

- Chiều sâu của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m.

2. Thửa đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi diện tích nằm trong lộ giới thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

Diện tích của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 36 m2, trong đó:

- Bề rộng của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;

- Chiều sâu của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m.

3. Đối với thửa đất xây dựng nhà ở tiếp giáp đường giao thông công cộng nhưng chưa quy định lộ giới, sau khi tách thửa thì diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

Diện tích của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 m2, trong đó:

- Bề rộng của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;

- Chiều sâu của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 15 m.

Điều 5. Tách thửa đối với đất ở nông thôn (các xã)

1. Thửa đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi diện tích nằm trong lộ giới thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

Diện tích của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 100 m2, trong đó:

Zalo
Zalo
favebook