Tin tức

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu hoặc cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.
Trình tự thực hiện

* Bước 1. Nộp hồ sơ (1/2 ngày)

- Người đề nghị cấp giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An(địa chỉ: số 1, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý (1/2 ngày).

* Bước 2. Thẩm định hồ sơ; xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất (08 ngày)

- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn (03 ngày), Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An gửi cho người nộp hồ sơ.

Sau khi bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, người sử dụng đất gửi lại hồ sơ đã hoàn chỉnh đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết.

Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản, chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để gửi cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn (08 ngày), kể từ ngày nhận được hồ sơ Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản theo quy định; xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoặch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

* Bước 3. Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan (03 ngày)

Trong thời hạn (03 ngày) kể từ ngày nhận được hồ sơ từ UBND cấp xã, đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định, Văn phòng đăng ký đất đai gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký.

* Bước 4. Trả lời ý kiến đối với tài sản gắn liền với đất (05 ngày)

Trong thời hạn (05 ngày) kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến của Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai.

* Bước 5. Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; lập phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (04 ngày)

Trong thời hạn (04 ngày) kể từ khi xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký; hoặc kể từ khi nhận được văn bản của cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất (nếu có), Văn phòng đăng ký đất đai:

- Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

- Lập phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, chuyển đến Cục Thuế.

* Bước 6. Xác định nghĩa vụ tài chính; chuyển thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính (03 ngày)

Trong thời hạn (03 ngày) kể từ ngày nhận được Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, Cục Thuế có trách nhiệm xác định và ban hành Thông báo về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; gửi Thông báo đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để trao cho người nộp hồ sơ.

* Bước 7. Gửi thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người nộp hồ sơ

Sau khi nhận được Thông báo, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An gửi ngay cho người nộp hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ tài chính.

* Bước 8. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Sau khi người sử dụng đất hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, người nộp hồ sơ sẽ nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An chuyển chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính đến Văn phòng đăng ký đất đai.

* Bước 9. In giấy chứng nhận (01 ngày)

Trong thời hạn (01 ngày) kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính do cơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An chuyển đến, Văn phòng Đăng ký đất đai in giấy chứng nhận; chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Bước 10. Kiểm tra giấy chứng nhận (01 ngày)

Trong thời hạn (01 ngày) kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến; Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nội dung in trên giấy chứng nhận, trình UBND cấp tỉnh.

* Bước 11. Ký giấy chứng nhận (02 ngày)

Trong thời hạn (02 ngày) kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường trình ký, UBND cấp tỉnh xem xét, ký giấy chứng nhận, chuyển lại Sở Tài nguyên và Môi trường để chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai.

* Bước 12. Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính – bổ sung (02 ngày)

Trong thời hạn (02 ngày) kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận, Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển kết quả đã giải quyết cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để trả kết quả.

 * Bước 13. Trả kết quả (1/2 ngày)

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo ngay cho người nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) (1/2 ngày).

- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

+ Sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Thời hạn giải quyết Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Phí  
Lệ Phí


* Lệ phí:

 


+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy;

 


+ Trường hợp cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy.

 


*Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất:

 


- Trường hợp hồ sơ có thẩm tra thực địa (giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, sở hữu công trình xây dựng):

 


+ Diện tích dưới 10.000m2:                                 2.600.000đồng/01 hồ sơ;

 


+ Diện tích từ 10.000m2 đến dưới 100.000m2:     3.900.000đồng/ 01 hồ sơ;

 


+ Diện tích lớn hơn 100.000m2:                          5.200.000đồng/ 01 hồ sơ.

 


- Trường hợp còn lại:

 


+ Diện tích dưới 10.000m2:                                 1.100.000đồng/01 hồ sơ;

 


+ Diện tích từ 10.000m2 đến dưới 100.000m2:     1.700.000đồng/ 01 hồ sơ;

 


+ Diện tích lớn hơn 100.000m2:                          2.200.000đồng/ 01 hồ sơ.

 


 

Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ bao gồm:
(c1) Chứng nhận quyền sử dụng đất:
(1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.
(c2) Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở:
(1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.
(2) Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở (bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng th
Zalo
Zalo
favebook